Rätt belysning är avgörande för att arbete och verksamhetsutövning ska kunna ske på ett säkert sätt samtidigt som upplevelse och funktion är enligt önskemål och krav. I nedanstående text redovisar vi vilka krav som gäller och vad man bör tänka på vid belysningsplanering och projektering.

 

TillverkningsindustriLEDenergy E Save 18

I industrilokaler är det viktigt att belysning ger rätt förutsättningar för att allt arbete ska kunna utföras effektivt och utan risk för arbetsskador. Det är många faktorer och krav som påverkar vilken typ av belysning som är lämplig i en industrianläggning.

Armaturerna behöver oftast stå emot både vatten- och smutspartiklar (IP66) och det är även nödvändigt med säker drift och minimalt underhåll. Belysningsstyrkan bör ligga på mellan 300–750 lux för de vanligast förekommande arbetsuppgifterna. Belysningen behöver ge ett bländ- och flimmerfritt ljus och skapa en behaglig ljusmiljö för specifika arbetsuppgifter.

Standarden EN 12464-1 gäller som grund för belysning av arbetsplatser inomhus. Vid ljusplanering bör man ta hänsyn till anläggningens layout (färger, korridorer, maskiner, arbetsplatser, arbetsytor, höjder, mm) och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Ledenergy har flera olika typer av armaturer för tillverkningsindustri. E Save 18 är en svensk produkt som vi tillverkar i Emmaboda. Armaturen passar bra för höjder 8-12 meter.

 

Verkstad och montering

AROSI de arbetsmiljöer där det sker ett detaljrikt arbete som kräver stort fokus är det viktigt med en bra belysning som skapar förutsättningar för att utföra det specifika arbetet, samtidigt som arbetskomforten upplevs positiv och att risken för arbetsskador minimeras.

Belysningskraven på arbetsområdet varierar mellan olika verksamheter, från 500 lux för större objekt upp till 1200 lux eller mer för precisionsarbeten med mindre detaljer.

Placering av armaturer i förhållande till arbetsområdet och synområdet är viktigt, även att minimera bländning, ojämnhet och skuggor.

För verkstad och monteringshallar rekommenderar vi AROS, som är en armatur med minimal bländning och kan levereras med olika spridningsvinklar för att få en optimal och jämn belysning.

 

Lager och paketering

Maskinhall med armatur Nora 84WFör att produkter ska kunna levereras ut i tid är det en förutsättning att paketeringsarbetet sker utan hinder och med största precision.

Bra belysning är en av förutsättningarna för att arbetet ska kunna ske med precision och utan risk för eventuella misstag eller skador, oavsett om arbetet är automatiserat eller manuellt. På lager och vid paketering finns oftast rörliga moment t ex rullband och truckar vilket kan orsaka personskador eller kostsamma skador på färdiga produkter klara för leverans.

Lägsta kravet för belysningen är 300 lux. Vid manuella förpackningsbord bör det vara 500 lux. Belysningen ska ge ett bra ljus från hög höjd, god ljuskomfort, minimal bländning, samt vara underhållsfri och energieffektiv.

I lagerutrymmen är det viktigt med en jämn ljusnivå både vertikalt och horisontellt samt att belysningsstyrkan uppnår minst 150 lux i lagergångar och 200 lux i öppna ytor. Om armaturerna monteras på en lägre höjd (låglager) är det extra viktigt med en bländfri belysningslösning. Där det är intensiv trucktrafik bör belysningsstyrkan vara minst 300 lux.

Vi rekommenderar att belysningen på lager styrs av sensorer som ger bästa möjlig ljus till minsta möjliga energiåtgång. Nora är en armatur som vi ofta installera i lagerbyggnader. Nora är en svensk produkt som LEDenergy tillverkar i Emmaboda.

Utlastningen är sista stoppet på produkternas resa genom industrins alla rum. Utrymmet används olika mycket under dygnet och belysningen behöver därför vara flexibel och följa personalens närvaro och rörelse. Lägsta kravet för belysningen i dessa lokaler är 200 lux.

 

Sporthall och Multihall

Moderna inomhusanläggningar för sport och motion ligger vanligtvis i anslutning till skolor. Att kunna utnyttja sporthallen maximalt är ett måste, ofta används de för skolundervisning på dagen och av föreningslivet på kvällar och helger.

Optimeringen av lokalen gäller också belysningen. Förutom att vara bländfri, och energisnål är det viktigt med lågt underhåll av armaturerna. Armaturerna måste vara robusta och tåla stötar och slag. Dessutom är det viktigt att kunna anpassa och styra belysningen i hallen. Kanske delas hallen upp i två delar med olika aktiviteter med olika behov av belysning. Vi rekommenderar även belysningsstyrning t ex närvarostyrning, styrning kopplad till bokningssystem, dagsljusstyrning, mm för att spara energi.

Normalt ljus vid tävlingar och matcher är 750 lux på golvet och lägre nivåer vid träning eller skolgymnastik. Det finns också krav på vertikala belysningsstyrkor för att kunna se höga bollar och med- och motspelare.

Liksom på många andra områden finns en standard för belysning av sportanläggningar. Standarden SS-EN 12193:2018, Ljus och belysning – Sportbelysning, definierar kraven för belysning för olika sporter indelat i olika klasser där man kan hitta ljusnivåer för skolidrott, träning och tävlingar på olika nivåer.

 

Tennishall

Åre Sportcenter

Åre Sportcenter

Tennis är en sport där utövaren behöver röra sig över stora ytor och snabbt räkna ut vart bollen kommer att hamna. Spelet kräver en jämn och bländfri belysning inte bara på själva planen, utan även utanför spelplanens linjer.

I tennishallar är det viktigt med belysning som ger god synbarhet så att både spelarna och publiken kan följa spelets gång. Tennis ställer också höga krav på vertikalljuset så att spelarna lätt kan se bollen på olika höjder och reagera snabbt i alla riktningar.

För optimal belysning över hela ytan rekommenderar vi minst 500 lux på spelplanen. För att undvika bländning när blicken riktas uppåt och sidledes placeras armaturerna horisontellt utmed planens sidor.

LEDenergy har utvecklat en specialarmatur för racketsporter, Harmonia Sportpanel, som uppfyller kravet på minimal bländning samtidigt som ljuset sprids jämnt i hela lokalen och även på höjder över 5 meter. Kravet för tennis är att belysningsstyrkan ska vara lika 1 meter och 4 meter över golvet. Harmonia Sportpanel tillverkas i Emmaboda, Sverige. Målet har varit att ta fram en armatur med minsta möjliga klimatpåverkan, god hållbarhet och så energieffektiv som möjlig, samtidigt som vi klara av högt ställda krav från utövarna inom framförallt tennis och padel. Vi har nu (2023) levererat och installerat Harmonia i fler än 40 tennishallar i Sverige. Läs mer om tennisbelysning och hur vi arbetar tillsammans med Svenska Tennisförbundet.

 

Ishockeyhall

Ishockey är en av de snabbaste lagsporterna. Därför krävs det mycket ljus, både för spelare, publik och domare. Det är en sport som drar stora publikmassor och där det även kan förekomma TV-sändningar, vilket ställer extra höga krav på belysningen.

I lägre serier beräknas ofta 500–600 lux på isen, vid TV-sändningar i högre serier med minst 1500 lux. Vid TV-sändningar är det viktigt med flimmerfritt ljus samtidigt som det även ställs höga krav på vertikalljuset mot kamerorna. I denna miljö är det vanligt med höga montagehöjder, så vi rekommenderar armaturer med medel – eller smalstrålande ljusfördelning.

Ljusstyrning är också av stor vikt för upplevelsen i ishallen då ljuset behöver kunna styras beroende på vad som sker på isen. Vid uppställning i början av matchen används ofta lägre ljusnivåer och spotlights för tydlig punktbelysning för att sedan snabbt skifta till full belysning när spelet startar.

 

Padelhall

Westerviks Tennis och Padel

Westerviks Tennis och Padel

Padel är en sport med snabba vändningar där bollen kan spelas i alla riktningar. På grund av det snabba spelet mot både väggar och golv krävs bra belysning över hela spelplanen.

Padel spelas i ett begränsat utrymme, där spelaren möter bollen från olika riktningar och bakgrunden ständigt förändras. För att underlätta spelet är det viktigt med ett bra vertikalljus liksom en bra jämnhet. Armaturerna placeras utmed planens sidor och ljuset riktas inåt. Det är viktigt att välja belysning som ger minimal bländning. För normalt spel upp till enklare tävlingar rekommenderar vi 500 lux på planen. Armaturerna och deras bländskydd måste inte bara skapa bra ljus utan dessutom vara robusta för att tåla stötar och slag från padel-bollen.

 

Ridhus och stall

Mulde ridhusKraven på belysning i ridhus är högt ställda och det är framförallt viktigt med en jämn belysning med minimal bländning och få skuggor. Belysningen måste vara lika över hela ridplanen och även belysa ytterspåret närmast planket. Belysningen bör vara minst 500 lux. Vi rekommenderar att belysningen kan dimras för olika behov, samt styrs via sensorer för tändning och släckning vid aktivitet i ridhuset. I ridhus installerar vi vanligtvis Aros 120W eller Aros 200W beroende på ridhusets invändiga höjd och storlek, se t ex Hästhagens Ryttarförening.

I stall är det viktigt att armaturerna ger ett behagligt och jämnt ljus. Det är också mycket viktigt att armaturen är D-certifierad för att klara brandsäkerhetskrav och därmed försäkringsvillkoren. En armatur som vi ofta installerar i stall är Ronn som ger ett jämnt och bredspridande ljus.

 

Skyttehall

Skjutbanan bör ha artificiell belysning, som lämnar nödvändig ljusmängd utan att blända eller kasta skuggor på tavla eller skjutplats. Allt ljus ska vara avskärmat mot skytten.

Hela skjutbaneområdet bör vara jämnt upplyst med minst 500 Lux oberoende av gren. Tavlorna bör vara belysta med minst 1800 Lux vid skytte på 10 meter, för skytte på 25 meter rekommenderas 2500 lux och för skytte på 50 meter förordas 3000 Lux.  Läs mer om projektering om skjutbana och vilka krav som gäller.

 

 

Hur påverkas vi av ljuset

Med belysning som stöttar människans cirkadiska rytm skapas arbetsmiljöer som får människor att både sova och må bättre samt bli mer produktiva. Detta uppnås bland annat genom en kombination av olika nivåer av ljusintensitet samt olika färgtemperatur. För att få rätt dos av ljus kan vi antingen välja mycket ljus under kort tid eller mindre ljus under längre tid, från 30 minuter till 3 timmar. Att börja dagen med 250 lux i ca 2 timmar är rekommenderat.