Allmänt om belysning för en skjutbana

Enligt SäkB 2020

Skjutbanan bör ha artificiell belysning, som lämnar nödvändig ljusmängd utan att blända eller kasta skuggor på tavla eller skjutplats. Allt ljus ska vara avskärmat mot skytten.

Hela skjutbaneområdet bör vara jämnt upplyst med minst 500 Lux oberoende av gren. Tavlorna bör vara belysta med minst 1800 Lux vid skytte på 10 meter, för skytte på 25 meter rekommenderas 2500 lux och för skytte på 50 meter förordas 3000 Lux.

Rekommendationen är att använda flimmerfri belysning. Mått anges i Lux vid skytt, måltavla och allmänbelysning i siktlinjen med hänsyn till att takhöjden kan variera från bana till bana. För exakta värden kan ni anlita LEDenergys ljuskonsult som kostnadsfritt projektera och ljusberäkna er lokal. Det finns olika lösning att tillgå.

Lokalens yta, volym och färgsättning bör vara det som styr valet av belysning. Att regelbundet rengöra enskilda ljuspunkter är ett enkelt sätt att bibehålla ljusstyrkan, då ljusstyrkan kan minska med upp till 25% beroende på smutsiga armaturer.

Nödbelysning som aktiveras automatiskt ska finnas.

 

Ekonomiskt stöd och bidrag till föreningar för energibesparande investeringar

Sök stöd till energi- och miljöprojekt via Riksidrottsförbundet. Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.
Om ni som förening vill ha hjälp att söka medel så är ni även mycket välkomna att kontakta Svensk Bidragsförmedling för en kostnadsfri rådgivning Svensk Bidragsförmedling redovisar länkar till verk, organisationer, stiftelser och fonder som kan vara av nytta.

– Läs mer om ekonomiskt stöd och projektering på sidan Energi & Pengar.

 

Mer information om skjutbana för skytte med kaliber 22 och flyghagel

Idag rekommenderas att använda moderna energisnåla LED-ljuskällor för både renovering och nybyggnation av bananläggningar. Jämfört med användningen av traditionella ljuskällor erbjuder LED-belysning en lång rad fördelar för både skyttarna och klubbarna.

 • 50-70% Reduktion av energiförbrukning för belysning
 • Mycket bättre driftsekonomi då livslängden på LED är 5-10 gånger bättre än till exempel traditionella lysrör.
 • Flimmerfri belysning
 • Möjlighet till justering efter uppställning för att kompensera för t ex färger på golv, väggar, takhöjder mm etc.
 • Samma belysning som används vid tävlingar på internationell nivå.
 • Möjlighet till en finansierad lösning.
 • Energibidrag för etablering av LED-system.

Exempel på LED-ljusberäkning med ljusnivåer som uppfyller riktlinjerna

 

Skjutbana

Skjutbana ljusflöde

Följande riktlinjer är resultatet av en serie tester, under vilka skjutningar med gevär och pistol/revolver har utförts under olika ljusförhållanden.

Belysningsstyrkan anges i måttenheten ”Lux”, som mäts med en luxmätare.

Eftersom inte alla skjutbanor är byggda eller är byggda likadant – kan det t.ex. vara stora skillnader i takhöjder – det är svårt att avgöra ljusstyrka i watt, varför man måste räkna/försöka komma fram till föreskriven belysningsstyrka i lux.

Det vore att föredra att låta en belysningsexpert komma med en bedömning, då denne har några verktyg för att mäta och beräkna behovet av belysning. Ljusspecialisten kan då komma med förslag på belysning.

Regelbunden rengöring av ljuskällor är en nödvändighet, annars måste man överdimensionera belysningen mycket. (normalt sjunker ljusnivån med 25-30 % om du inte rengör armaturerna). Du bör välja en LED-armatur, som ger ett flimmerfritt ljus som inte tröttar ut ögonen och håller därmed koncentrationen uppe.

Färgåtergivning:

RA = CRI-värde: CRI-värde står för ”colour rendering index” och är ett värde som anger hur bra färgåtergivningen på de olika lamporna är. En lampa med ett RA-värde över 80 ger perfekt färgåtergivning

RA-värdet bör vara > 80

Färgtemperaturer: 4000 – 5000 Kelvin (K)

Genom experiment har det bevisats att, oavsett om det är skjutning med gevär eller pistol/revolver, bör belysningen på stativdelen vara 500 lux, eftersom denna belysningsstyrka tillgodoser:

Säkerhetsaspekten, som innebär att skytten kan se hur han sköter sitt vapen på rätt sätt, och att skjutledaren tydligt kan se vad som händer på skottlinjen.

Ett behagligt ljus bakom skytten, så att det inte blir för stora kontrasteffekter mellan ljuset framför och ljuset bakom skytten.

På en monterdel med ett djup på upp till 4 m uppnås den bästa belysningen genom att sätta upp ljuskällan på en lätt bakvägg på en höjd av ca. 1,6 m. Illuminatorn är avskärmad så att det inte blir någon direkt belysning, eftersom direkt ljus kommer att besvära skytten både under skjutningen och vid vilopauser mellan skotten.

Bakljus

Om djupet på monterdelen är mer än 4 m sätts ljuskällan upp i taket max. 4 m från ståbordet och belysningen ska vara indirekt.

För att säkerställa en enhetlig belysning över hela monterdelens bredd bör ljuskällan ställas upp i en obruten rad över hela rummets bredd. Ljuset ska sättas upp i singelarmaturer eller LED-ljuslister och färgen ska vara ”kelvin 3000”.

Det rekommenderas inte att installera en dimmerbrytare, eftersom en sådan strömbrytare kan störa skyttarna.

På själva stativet ska belysningen vara som följer:

 • För gevärsskytte, 30 – 50 lux
 • För pistol/revolverskytte, 300 – 500 lux

Den föreslagna ljusstyrkan under gevärsskytte uppnås när den indirekta belysningen av stativdelen är 100 – 150 lux. Däremot krävs ytterligare ljuskällor vid pistolskjutning, eftersom det är av avgörande betydelse för pistolskytten att denne uppnår optimal fokusering på vapnets siktdon.

Stativ

Korrekt belysning under pistolskytte kan uppnås genom att sätta upp ett ”pipe-line” system, d.v.s. en obruten rad LED-ljusremsor, eller rörformade LED-armaturer med lysrör placerade ovanför skyttens huvud och så att ljuset faller snett nedåt och bakifrån på vapnets sikten. Det bör noteras att illuminatorn inte får lysa upp skyttens huvud.

Om lokala förhållanden gör att ovan nämnda placering av ljuskällan inte är möjlig kan du försöka hitta bästa möjliga belysning enligt följande regler:

 • Ljuset ska falla bakifrån på riktdonen
 • Ljuset får inte kunna störa skytten med direkt ljus i ansiktet eller ev ge reflektion i glasögon
 • En plats direkt ovanför riktdonen måste undvikas på grund av störande bländning
 • Ljus från angränsande läktare får inte vara till besvär
 • Skyttens huvud får inte kunna kasta en skugga på vapnet
 • Placera belysningsinstrumentet så att även långa skyttar kan skjuta

Om bländning på sikten inte kan undvikas kan detta dock åtgärdas genom att sota sikten, som vid utomhusskytte.

Ska gevärs- och pistolskyttar skjuta samtidigt kan en ljusströmbrytare installeras för pistolbelysningen vid varje läktare så att pistolbelysningen kan stängas av vid varje läktare när den ska användas för gevärsskytte. Vidare ska läktarseparationen vara inrättad så att pistolskyttens ljus inte stör en gevärsskytt på grannbanan.

Det bör noteras att för både gevärs- och pistolskytte kan bra läktarbelysning och bra målbelysning inte stå ensamt utan måste kompletteras med jämnt ökande belysning av banavsnittet, mot målväggen.

En lämplig belysning är en belysning som går från 100 lux till 400 lux, vilket uppnås med LED-armaturer eller ljuslister som sätts upp över hela banans bredd i obrutna rader med lämpliga intervall, som visas i följande figur.

Belysning Banprofil

Konturläget i taket ger den mest användarvänliga belysningen. Om lamporna placeras på golvet stör de åtkomsten till skivväggen och kulspärren, och de måste ofta rengöras från damm.

Det rekommenderas inte att sätta upp belysning på sidoväggar, eftersom detta resulterar i en ojämnt upplyst bana.

Oavsett om ljuskällan är monterad i taket eller placerad på golvet ska de enligt säkerhetsföreskrifterna vara skärmade så att de inte förstörs av brand. Skärmningen ska bestå av upphängd/uppställd min. 2 mm stålplåtar (stål 37) täckta med 19 mm plywood på sidan mot skytten. Avskärmningen är också utförd så att ljusen inte direkt kan ses från läktarna.

Både för skjutning med gevär och skjutning med pistol/revolver är det viktigt att belysningen av tavlor är tillräcklig, vilket innebär att tavlorna bör belysas med styrkan 800 – 1000 lux. Vidare bör belysningen vara densamma från skiva till skiva. Detta uppnås bäst genom att montera en skärmad obruten rad med dubbla armaturer eller LED-ljuslister över hela banan

bredd. Avståndet från ljuskällan till skivans vägg måste vara detsamma som från mitten av skivan till taket. För att uppnå optimal belysning av skivorna måste armaturerna sättas upp så att ljuset riktas direkt mot skivans mitt, vilket i praktiken görs genom att armaturerna lutas 45º, som visas i följande bild.

Avskärmning

Färgval

För att uppnå bästa möjliga ljus- och färgförhållanden är det viktigt att ljus och färg samordnas med varandra.

För färgval gäller därför följande:

 • Färgerna ska vara ljusa färger
 • Skiljeväggens ljusa färg får inte ha en bländande effekt
 • Kontrasteffekter mellan ljus och skugga måste undvikas
 • De enskilda ytorna i spårrummet ska ha samma färg
 • Färgerna ska vara matta

Flera färgnyanser kan perfekt användas, så länge de enskilda ytorna är målade i samma nyans.

Ofta är tak och sidoväggar täckta med ljuddämpande material som kan limmas på eller hållas på plats med trälister och/eller plastnät. Om så är fallet behöver inte tak och sidoväggar målas.

Färgmässigt är skivväggen spårrummets viktigaste yta. Utifrån erfarenhet måste denna målas i någon av följande färger, eftersom dessa färger inte bara är trevliga att se på, utan även uppfyller kraven på färgval. Det bör dock noteras att färgerna förändras i förhållande till vilken färg lysrör som används. Det rekommenderas att prova det.

NCS nr S1005-Y40R

S1005-Y

0603-Y27R

5471

För monterdelen föreslås en ljusgul eller en ljus sandfärg, om väggarna inte är täckta med ett ljuddämpande material, som nämnts ovan.

 

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med kartläggning, projektering, ljuskalkyler, finansiering, mm.